KAMENETS-PODOL'SKIY - XXVI-5

  • Year: 1875
  • Zoom viewer
  • Full file view (downloadable) (right-click to 'save as')
  • Courtesy of the Library of Congress. Maps may not be used commercially. Public use or display should attribute the source.

 

 

Sources on Jewish communities in this section:

 

Каменец-Подольский  Kam˝yanets'-Podil's'kyy [Ukr], Kamenets Podolskiy [Rus], Komenetz [Yid], Kamieniec Podolski [Pol],

Cameniţa [Rom], Camenecia [Lat], Kumenetz-Podolsk, Kamenets Podolsk, Kamenets Podolski, Komenitz Podolsk, Kamenets Podilski,

Kamenez Podolsk

JewishGen Locality Page

 

Жванец  Zhvanets [Ukr, Rus], Zvantz [Yid], Żwaniec [Pol], Schwanez [Ger], Zvanitz, Zvonitz, Zwanitse, Zvanec,Zhvaned, Svanyecz,

Shwanez  

JewishGen Locality Page

 

Шатава  Shatava [Rus, Ukr], Shatova [Yid], Szatawa [Pol], Shitova 

JewishGen Locality Page

 

Атаки  Ataky [Ukr], Atachi [Rom], Ataki [Rus], Otaoc

JewishGen Locality Page

 

Оринин  Orynyn [Ukr], Orinin [Rus, Yid], Orynin [Pol], Orinien, Orinik, Horynin  

JewishGen Locality Page

 

Китай-Город  Kytaihorod [Ukr], Kitay Gorod [Rus], Kitaigorod [Yid], Kitajgród [Pol], Kitai Gorod, Kitaĭgorod, Kitaygorod,

Kitay-gorod, Kitared  

JewishGen Locality Page

 

Маков  Makiv [Ukr], Makov [Rus]  

JewishGen Locality Page

 

Окопи  Okopy [Ukr, Pol], Okup [Yid], Okip, Okopi, Okopy Świętej Trójcy  

JewishGen Locality Page

 

Хотин  Khotyn [Ukr], Khotin [Rus, Yid], Hotin [Rom], Chocim [Pol], Chotyn [Ger], Chotin, Choczim  

JewishGen Locality Page

 

Студеница  Studenitsa [Rus], Studenytsia [Ukr], Studzienica [Pol]  

JewishGen Locality Page

 

Старая Ушица  Stara Ushytsya [Ukr], Staraya Ushitsa [Rus], Ushitza [Yid], Ushitsa [Rus, until 1829], Uszyca Stara [Pol], Olt-Ishitse  

JewishGen Locality Page

 

Калюс  Kalyus [Ukr, Rus], Kalis [Yid], Kalus [Pol], Kalios, Kolis, Kulus  

JewishGen Locality Page

 

Бричаны  Brichany [Rus], Briceni [Rom], Britshan [Yid], Bryczany [Pol], Bricheni, Briceni-Târg, Bricheni Targ, Briceni Sat, Bricheni Sat,

Berchan, Brichon, Britshani  

JewishGen Locality Page

 

Соколец  Sokilets' [Ukr], Sokolets [Rus], Sokolits [Yid], Sokolec [Pol]  

JewishGen Locality Page

 

Жванчик  Velikiy Zhvanchik [Rus], Velykyy Zhvanchyk [Ukr], Zvantchik [Yid], Żwańczyk [Pol], Zhvanchik, Zvantsig, Velikii Zhvanchik,

Velika Zvanchyk  

JewishGen Locality Page