Klishkovtsy - XXVI-4

  • Year: 1877
  • Zoom viewer
  • Full file view (downloadable) (right-click to 'save as')
  • Courtesy of the Library of Congress. Maps may not be used commercially. Public use or display should attribute the source.

Klishkovtsy - XXVI-4 (transliterated)

  • Year: 1917
  • Zoom viewer
  • Full file view (downloadable) (right-click to 'save as')
  • Courtesy of the Library of Congress. Maps may not be used commercially. Public use or display should attribute the source.

 

 

Sources on Jewish communities in this section:

 

Клишковцы  Klishkivtsi [Ukr], Klishkovtsy [Rus], Clişcăuţi [Rom], Klushkevitz [Yid], Klischkiwzi [Ger], Kliszkowce [Pol], Klishkovitz,

Klischkowcy, Kliskovci, Klishkutz, Klishkauts', Klishkouts

JewishGen Locality Page

 

Ржавинцы  Rzhavyntsi [Ukr], Rzhavintsy [Rus], Rjavinți [Rom], Rżawińce [Pol], Rjavineți, Rujavinița, Rzhaventsy, Rzhavintsi, Rschawynzi  

JewishGen Locality Page

 

Locations in this section from the gazetteer: Where Once We Walked (2002), Avotaynu Inc.

 

Grozintsi, Klishkivtsi, Kolenkovtsy, Malintsy, Shilovtsy, Zaroshan', Chernokozintsy, Onut, Gorosheva, Kudrintsy,

Shirovtsy