Krivoj-Rog - XXVII-12 (transliterated)

  • Year: 1917
  • Zoom viewer
  • Full file view (downloadable) (right-click to 'save as')
  • Courtesy of the Library of Congress. Maps may not be used commercially. Public use or display should attribute the source.

Krivoj-Rog - XXVII-12

  • Year: 1888
  • Zoom viewer
  • Full file view (downloadable) (right-click to 'save as')
  • Courtesy of the Library of Congress. Maps may not be used commercially. Public use or display should attribute the source.

 

 

Sources on Jewish communities in this section:

 

 

Кривой Рог  Kryvyy Rih [Ukr], Krivoy Rog [Rus], Krivay Rog [Yid], Krzywy Róg [Pol], Krywyj Rih, Kriwoi Rog, Kryvyj Rih, Krivorog

JewishGen Locality Page

 

Ново-Житомир  Novozhitomir [Rus, Ukr]  (on the map - Евр. Кол. Широкая)

JewishGen Locality Page

 

Ново-Витебск  Novo-Vitebsk [Rus], Novovitebs'ke [Ukr], Nay-Vitepsk [Yid], Novyy Vitebsk  

JewishGen Locality Page

 

Ново-Подольск  Novo-Podol’sk [Rus], Novopodil’s’ke [Ukr], Nay-Podolsk [Yid], Kushchinskaya, Kushchinsk, Novopodolskaya  

JewishGen Locality Page

 

Софиевка  Sofiyivka [Ukr], Sofiyevka [Rus], Sofijewka [Pol], Sofievka, Sofiivka, Sofiewka  

JewishGen Locality Page

 

Саксагань  Saksagan’ [Rus], Saksahan’ [Ukr], Poiurovka  

JewishGen Locality Page

 

Ново-Ковно  Novi Kovna [Ukr], Novo-Kovno [Rus], Novoye Kovno, Novaya Kovna, Cheneberskaya, Chembers'ka, Chimbarovo

JewishGen Locality Page