Radomysl - XXII-7

 

Sources on Jewish communities in this section:

 

Радомысль  Radomyshl' [Ukr], Radomysl' [Rus], Radomishel [Yid], Radomyschl [Ger], Radomyśl [Pol], Radomishl, Radomyszl

JewishGen Locality Page

Brockhaus-Efron Jewish Encyclopedia  

 

Коростышев  Korostyshiv [Ukr], Korostyshev [Rus], Korshev [Yid], Korosteszów [Pol], Korostishev, Korostyschiw, Korostysiv, Krostchov

JewishGen Locality Page

Brockhaus-Efron Jewish Ehcyclopedia

 

Малин  Malyn [Ukr], Malin [Rus, Pol, Yid]  

JewishGen Locality Page

Brockhaus-Efron Jewish Encyclopedia

 

Черняхов  Chernyakhov [Rus], Chernyachiv [Ukr], Chernichov [Yid], Czerniachów [Pol], Tschernjachow [Ger], Cherniakhov, Cernjachiv  

JewishGen Locality Page

Brockhaus-Efron Jewish Encyclopedia

 

Пулины  Chervonoarmiys’k [Ukr], Chervonoarmeysk [Rus, since 1935], Puliny [Rus, before 1935], Pulin [Yid], Pulyny

JewishGen Locality Page

 

Горошки  Volodarsk-Volynskiy [Rus], Volodarsk, Kotozovo [Rus, 1912+], Kutuzov-Volodarsk, Goroshki [Rus, before 1912],

Horoshki [Yid], Horoszki [Pol]

JewishGen Locality Page