Skole - j8

Skole - j8

 

 

Sources on Jewish Communities in this section:

 

Dolhe  Dołhe Podbuskie [Pol], Dovhe [Ukr], Dolgoye [Rus], Dolge Podbuske

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-1037988 JewishGen Locality Page

 

Orow  Orov [Rus], Oriv [Ukr], Orów [Pol], Orowe

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-1049478 JewishGen Locality Page

 

Schodnica  Skhidnitsya [Ukr], Schodnica [Pol], Skhodnitsa [Rus], S'chodnitza [Yid], Skhidnytsia

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-1054168 JewishGen Locality Page

 

Skole  Skole [Pol, Rus, Ukr], Skola [Yid], Skolye, Skolah

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-1054189 JewishGen Locality Page

 

Synowucko Wyzne  Verkhneye Sinevidnoye [Ukr], Synowódzko Wyżne [Pol], Verkhneye Sinevodnoye, Synovudzko

Vyzhne, Synovudzko, Sinovudzko

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-1057969 JewishGen Locality Page

 

From the Second Military Survey of the Austro-Hungarian Empire. Found at: http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/