Zydaczow Und Stryj - k7

 

 

Sources on Jewish Communities in this section:

 

Brzozdowce  Berezdivtsi [Ukr], Brzozdowce [Pol], Brizdivitz [Yid], Berezdovtsy [Rus], Brudzovitz, Bzhozdovtse, Berezdivci

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-1035407 JewishGen Locality Page

 

Chodorow  Khodorov [Rus], Chodorów [Pol], Khodoriv [Ukr], Chederev [Yid], Chodorov, Chodoriv

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-1041452 JewishGen Locality Page

 

Hnizdyczow  Gnezdychev [Rus], Hnizdyczów [Pol], Hnizdychiv [Ukr], Gnizdichev, Gnizdychuv

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-1039103 JewishGen Locality Page

 

Lisiatyzce  Lysyatychi [Ukr], Lisiatycze [Pol], Lisyatichi [Rus], Lisyatyche, Lisyatychi, ŁysiatyczeLysyatychi [Ukr], Lisiatycze

[Pol], Lisyatichi [Rus], Lisyatyche, Lisyatychi, Łysiatycze

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-1044881 JewishGen Locality Page

 

Rozdol  Rozdil [Ukr], Rozdół [Pol], Razleh [Yid], Rozdol [Rus], Rozla, Rozdul, Rosdil, Rozdił, Razdol, Rozdo

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-1052499 JewishGen Locality Page

 

Stryj  Stryy [Ukr], Stryj [Pol], Stry [Yid], Stryi, Stri, Stria, Stryje

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-1055479 JewishGen Locality Page

 

Zurawno  Zhuravno [Ukr, Rus], Żurawno [Pol], Zuravna [Yid], Zuravne, Zhuravnoye, Żórawno, Jouravno

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-1060878 JewishGen Locality Page

 

Zydaczow  Alternate names: Zhydachiv [Ukr], Żydaczów [Pol], Zhidetshoyv [Yid], Zhidachov [Rus], Zhydachuv,

Zhidechuv, Zhidachev, Zidatchov, Zhidatchov

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~community~-1952639 JewishGen Locality Page

 

 

From the Second Military Survey of the Austro-Hungarian Empire. Found at: http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/