A collection of maps for the journey of her Imperial Majesty to the new border of Russia in 1787. 

   by Alexander Wilbrecht

  Собрание карт для путешествия ея императорскаго величества в

  полуденный край России в 1787.

 

 

Sobraniye kart dlya puteshestviya yeya imperatorskago velichestva v 

poludennyy kray Rossii v 1787.

 

Source: https://humus.livejournal.com/4502414.html

 

Karta Puteshestviya Yeya Imperatorskago Velichestva V poludennyy kray Rossii v 1787

                                                                                                                                                               

 

 

Full file view (download)                                                                                                                                                     

Karta Sankt-Peterburgskogo, Novgorodskogo, Pskovskogo i Polotskogo namestnichestv

 

 

 

 

Full file view (download)

Karta Pskovskogo, Polotskogo, Smolenskogo, Mogilevskogo i Novgorod-Severskogo namestnichestv

 

 

 

Full file view (download)

Karta Novgorodskogo, Tverskogo, Moskovskogo, Smolenskogo, Kaluzhskogo i Tul'skogo namestnichestv

 

 

 

 

Full file view (download)

Karta Novgorod-Severskogo, Chernigovskogo, Kiyevskogo i Yekaterinoslavskogo namestnichestv

 

 

 

 

Full file view (download)

Karta Tul'skogo, Orlovskogo, Kurskogo i Khar'kovskogo namestnichestv     

 

 

 

Full file view (download)

 

Karta Khar'kovskogo, Yekaterinoslavskogo namestnichestv, Tavricheskoy oblasti i Zemli Voyska Donskogo

 

 

 

Full file view (download)

Karta Yekaterinoslavskogo namestnichestva i Tavricheskoy oblasti

 

 

 

 

Full file view (download)