Atlas of the Russian Empire, published for the use of youth in 1794 

   By Alexander Wilbrecht

 

   Атлас Российской империи, изданный для употребления юношества в 1794

 

   Atlas Rossiyskoy imperii, izdannyy dlya upotrebleniya yunoshestva v 1794

 

    Courtesy of the State Public Historical Library of Russia

 

Karta Revelskago, Rishskago, Pskovskago i Polotskago Namestnichestv'

 

 

Full file view (download)

Karta Smolenskago, Kaluzhskago i Mogilevskago Namestnichestv'

 

 

Full file view (download)

Karta Kurskago, Orlovskago i Novgorod Severskago Namestnichestv'

 

 

Full file view (download)

Karta Kievskago, Chernigovskago i Kharkovskago Namestnichestv'

 

 

Full file view (download)

Karta Ekaterinoslavskago Namestnichestva Tavricheskoj i Novopriobreshennoj Oblasti                     

 

 

Full file view (download)

Karta Saratovskago, Voronezhskago i Kavkazskago Namestnichestv'

 

 

Full file view (download)

Karta Minskoj, Iziaslavskoj i Bratslavskoj gubernii

 

 

 

Full file view (download)