Bar - XXV-6

  • Year: 1921
  • Zoom viewer
  • Full file view (downloadable) (right-click to 'save as')
  • Courtesy of the Library of Congress. Maps may not be used commercially. Public use or display should attribute the source.

 

 

Sources on Jewish communities in this section:

 

 

Баръ  Bar [Rus, Ukr, Yid]  

JewishGen Locality Page

Brockhaus-Efron Jewish Encyclopeida

 

Литин  Lityn [Ukr, Pol], Litin [Rus, Yid]  

JewishGen Locality Page

Brockhaus-Efron Jewish Encyclopedia

 

Замехов   Zamikhiv [Ukr], Zamekhov [Rus], Zamichov [Yid], Zamiechów [Pol], Zamiekhov, Zamechow, Zamekhev

JewishGen Locality Page

 

Елтушково  Yaltushkiv [Ukr], Yaltushkov [Rus], Yolteshkev [Yid], Jołtuszków [Pol], Ialtușkiv [Rom], Jaltuskow, Yaltshkov

JewishGen Locality Page

 

Деражня  Derazhnya [Rus], Derazhnia [Ukr, Yid], Dzierażnia [Pol], Derazhnva, Dereshnja  

JewishGen Locality Page

 

Старо-Закревский Майдан  Staryi Zakrevskiy Maydan [Ukr], Stari Maydan [Rus], Yiddish Maidan [Yid],

Starozakrzewski Majdan [Pol], Stary-Zakrevskiy-Maydan, Staro-Zakrevski Maydan

JewishGen Locality Page

Brockhaus-Efron Jewish Encyclopedia

 

Межиров  Mezhiro[Rus], Mezhyriv [Ukr], Mesherov [Yid], Meżyrów [Pol], Mezirov, Mezhyrov  

JewishGen Locality Page

Brockhaus-Efron Jewish Encyclopedia

 

Жмеринка  Zhmerynka [Ukr], Zhmerinka [Rus, Yid], Zmierzynka [Pol], Zhmerinke  

JewishGen Locality Page

Brockhaus-Efron Jewish Enchclopedia

 

Браилов  Brailiv [Ukr], Brailov [Rus], Bralov [Yid], Brahiłów [Pol], Braiłów, Bralev  

JewishGen Locality Page

Brockhaue-Efron Jewish Encyclopedia

 

Станиславчик  Stanislavchyk [Ukr], Stanislavchik [Rus], Stanislavtchik [Yid], Stanisławczyk [Pol], Stanislavciîk  

JewishGen Locality Page

 

Копайгород  Kopaihorod [Ukr], Kopaygorod [Rus], Kopaigorod [Yid], Copaigorod [Rom], Kopajgród [Pol], Kopajgorod, Kopayhorod,

Kopai Gorod, Koprod, Kipared  

JewishGen Locality Page

Brockhaus-Efron Jewish Encyclopedia

 

Поповцы  Popovtsy [Rus], Popivtsi [Ukr], Popivţi [Rom], Popowce [Pol], Popovtsi, Popivci

JewishGen Locality Page

 

Волковинцы  Volkovintsy [Rus], Volkovinitza [Yid], Vovkovynci [Ukr], Wołkowińce [Pol], Wolkowinzy [Ger], Volkovyntsi  

JewishGen Locality Page

Brockhaus-Efron Jewish Encyclopedia

 

Верховка  Verkhivka [Ukr], Verkhovka [Rus], Varkhivke [Yid]  

JewishGen Locality Page