Vinnitsa - XXV-7

  • Year: 1891
  • Zoom viewer
  • Full file view (downloadable) (right-click to 'save as')
  • Courtesy of the Library of Congress. Maps may not be used commercially. Public use or display should attribute the source.

 

 

Sources on Jewish communities in this section:

 

Винница  Vinnytsya [Ukr], Vinnitsa [Rus], Vinitza [Yid], Winnica [Pol], Winnyzja [Ger], Vinnitza, Vinnycja, Winnitsa, Winniza, Vinitse

JewishGen Locality Page

Brockhaus-Efron Jewish Encyclopedia

 

Гнивань  Hnivan' [Ukr], Gnivan' [Rus], Hniewań, Gniewań

JewishGen Locality Page

 

Тывров  Tyvriv [Ukr], Tyvrov [Rus], Tivrev [Yid], Tywrów [Pol], Tivrov, Tywriw  

JewishGen Locality Page

Brockhaue-Efron Jewish Encyclopedia

 

Красное  Krasne [Ukr, Pol], Krasnoye [Rus], Krasnoya [Yid], Crasnoie [Rom], Krosne  

JewishGen Locality Page

 

Ворошиловка  Voroshylivka [Ukr], Voroshilovka [Rus], Varshilevke [Yid], Voroșilovca [Rom], Woroszyłówka [Pol], Vorosylivka, Altshevsk  

JewishGen Locality Page

 

Вороновица  Voronovytsya [Ukr], Voronovitsa [Rus], Vonivits [Yid], Woronowica [Pol], Voronovycja, Voronovitsy  

JewishGen Locality Page

Brockhaus-Efron Jewish Encyclopedia

 

Стрижавка  Strizhavka [Rus], Stryzhavka [Ukr], Strzyżawka [Pol]  

JewishGen Locality Page

 

Вахновка  Vakhnivka [Ukr], Vakhnovka [Rus], Vakhnefke [Yid], Wachnówka [Pol], Vachnovka, Vichnifka, Wachniwka  

JewishGen Locality Page

 

Зозов  Zozov [Rus], Zoziv [Ukr], Zozów [Pol], Zozhev  

JewishGen Locality Page

 

Липовец  Lipovets [Rus], Lipovetz [Yid], Lypovets' [Ukr], Lipowiec [Pol], Lipovec, Lypovec'  

JewishGen Locality Page

Brockhaus-Efron Jewish Encyclopedia

 

Ильинцы  Illintsi [Ukr], Il'intsy [Rus], Linitz [Yid], Ilińce [Pol], Lińce, Lintz, Illinci, Iljincy  

JewishGen Locality Page

Brockhaus-Efron Jewish Encyclopedia

 

Жорнище  Zhornyshche [Ukr], Zhornishche [Rus], Zhornitsh [Yid], Żorniszcze [Pol], Jornîșce [Rom], Zornische  

JewishGen Locality Page

 

Райгород  Raihorod [Ukr], Raygorod [Rus], Rared [Yid], Rajgródek [Pol], Rajgorod, Rajhorod, Reygrod  

JewishGen Locality Page

 

Ситковцы  Sitkovtsy [Rus], Sytkivtsi [Ukr], Sitkowce [Pol], Sitkovcy

JewishGen Locality Page

 

Немиров  Nemyriv [Ukr], Nemirov [Rus, Yid], Nemerev  

JewishGen Locality Page