Novaya Ushitsa - XXXVI-23

  • Year: 1915
  • Zoom viewer
  • Full file view (downloadable) (right-click to 'save as')
  • Courtesy of the Library of Congress. Maps may not be used commercially. Public use or display should attribute the source.

 

Sources on Jewish communities in this section:

 

Новая Ушица  Nova Ushytsya [Ukr], Novaya Ushitsa [Rus], Nei-Ushitz [Yid], Oyshitz [Yid], Uszyca [Pol], Letnevsky [Rus, until 1829],

Ushitsa, Ushitsa Novaia, Uszyca Nowa, Nowa Uszyca, Nova Usycja, Nova-Oshitza  

JewishGen Locality Page

 

Замехов   Zamikhiv [Ukr], Zamekhov [Rus], Zamichov [Yid], Zamiechów [Pol], Zamiekhov, Zamechow, Zamekhev

JewishGen Locality Page

 

Ялтушково  Yaltushkiv [Ukr], Yaltushkov [Rus], Yolteshkev [Yid], Jołtuszków [Pol], Ialtușkiv [Rom], Jaltuskow, Yaltshkov

JewishGen Locality Page