Pogrebishche - XXXIV-27

 

Sources on Jewish communities in this section:

 

Погребище  Pohrebyshche [Ukr], Pogrebishche [Rus], Probishta [Yid], Pohrebyszcze [Pol], Pohrebysche, Pogrebishchenskiy,

Pogrebischtsche, Porebishtsh, Pogrebisce, Pohrebysce, Pochrebishtche  

JewishGen Locality Page

 

Спичинцы  Spichintsy [Rus], Spychyntsi [Ukr], Spiczyńce [Pol], Spichinets  

JewishGen Locality Page

 

Плискoв  Pliskov [Rus, Yid], Plyskiv [Ukr], Plisków [Pol], Pliskovo 

JewishGen Locality Page

 

Зозов  Zozov [Rus], Zoziv [Ukr], Zozów [Pol], Zozhev  

JewishGen Locality Page