Stobykhva - XXVI-18

 

Sources on Jewish communities in this section:

 

Стобихва  Stobykhva [Rus], Stobychwa [Pol], Stabichov [Yid], Stobykhovka

JewishGen Locality Page

 

Градиск  Hradys'k [Ukr], Gradysk [Rus, Pol]

JewishGen Locality Page

 

Трояновка Troyanivka [Ukr, Yid], Troyanovka [Rus], Trojanówka [Pol], Troyanuvka  

JweishGen Locality Page

 

Черемошно  Cheremoshno [Rus], Czeremoszno [Pol], Cheremoshne [Ukr], Tsheremoshne [Yid]  

JewishGen Locality Page

 

Повурськ  Povors'k [Ukr], Povorsk [Rus], Powórsk [Pol], Paversk [Yid], Povursk, Powursk

JewishGen Locality Page

 

Гулевичи  Hulivka [Ukr], Gulevichi [Rus], Hulewicze [Pol], Hulewiczów, Gulevich, Guleviche, Khuleviche

JewishGen Locality Page