Vishnevo - XV-20

 

Sources on Jewish settlements in this section:

 

Вишнево  Vishneva [Bel, Yid], Vishnevo [Rus], Wiszniew [Pol], Višnieŭ [Bel], Wischnewo [Ger], Višnevas [Lith], Višnieva, Vishnava,

Vishnev, Vishniva, Vishneve, Viszniew, Wisznievo, Wiszniewo, Visneva, Wischnewa, Vishnyeva

JewishGen Locality Page

 

Трабы  Traby [Rus, Yid, Pol, Bel]

JewishGen Locality Page

Brockhaus-Efron Jewish Encyclopedia

http://www.jewishgen.org/Yizkor/ivye/ivye.html Yizkor Book

 

Locations in this section from the gazetteer: Where Once We Walked (2002), Avotaynu Inc.

 

Yuratsishki